(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25
Relacje inwestorskie

Dematerializacja akcji

Zgodnie z brzmieniem art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych po nowelizacji, akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten prowadzi podmiot, który na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11.08.2020 roku wybrano Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Maklerskie Pekao jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.