(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25
Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

31.03.2020  

Zwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego zatwierdzono:  

  • Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019; 
  • Udzielono absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej; 
  • Podjęto uchwałę w przedmiocie podziału zysku za rok 2019; 
  • Powołano Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.  

11.08.2020 

Zwyczajne walne zgromadzenie podczas którego podjęto uchwały: 

  • W przedmiocie zmiany statutu Mostostal Kraków i przyjęcie tekstu jednolitego statutu; 
  • W przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.